Dopravní nehody

Odškodnění úrazů z dopravních nehod. Nárok na náhradu škody a újmy na zdraví vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec) …..

Pracovní úrazy

Odškodnění úrazů vzniklých při výkonu práce pro zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nárok na náhradu újmy na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úrazu při plnění pracovních úkolů …..

Služební úrazy

Odškodnění úrazů vzniklých při plnění služebních úkolů příslušníku bezpečnostních sborů /Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, GIBS, BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace/ a vojáků z povolání. …..

Pochybení lékařů při poskytování péče

Odškodnění poškození zdraví k němuž došlo při poskytování zdravotní péče za předpokladu, že postup zdravotnických pracovníků nebyl v souladu s poznaky lékařské vědy a pravidly příslušného oboru. Povinnosti poskytovatele zdravotnických služeb …..

Pojistné plnění

Při výplatě pojistného plnění se postupuje dle smluvních ujednání v příslušné pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a oceňovacích tabulek jednotlivých pojišťoven.

Z pojistných smluv o soukromém pojištění osob /nejčastěji o úrazovém pojištění/ vzniká zpravidla nárok na plnění za dobu nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za smrt následkem úrazu, případně za další pojištěná rizika.

Pojistné plnění se řídí konkrétními smluvními ujednáními a jeho výši stanoví příslušný pojistitel. Rozhodnutí pojistitele nemusí být konečné, v případě pochybností o správném stanovení výše pojistného plnění je zpravidla třeba obrátit se na soud.

Úrazy žáků a studentů ve škole

Odškodnění úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školních služeb. Při odškodňování těchto úrazů se postupuje podle právní úpravy zákoníku práce. Od června 2020 jsou nově dle zákoníku práce …..

Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých při úmrtí osoby blízké

V případě úmrtí osoby blízké mají pozůstalí, kteří se označují jako sekundární poškození, nárok na jednorázové odčinění duševních útrap spojených se ztrátou osoby jim blízké. Okruh oprávněných osob a výši jednorázového odškodnění …..

Náhrada nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku řízení

V případě dlouhotrvajících správních či soudních řízení má jejich účastník právo na odškodnění újmy, kterou utrpěl v souvislosti s nepřiměřeně dlouhým řízením.

Dalším případem, kdy vzniká nárok na náhradu nemajetkové újmy, je vydání nezákonného rozhodnutí úředního orgánu.

Nárok na tuto újmu je třeba uplatnit v šesti měsíční lhůtě od dne, kdy příslušné řízení skončilo, a to u Ministerstva spravedlnosti ČR. V případě, že nedojde k vydání rozhodnutí ve lhůtě šesti měsíců, nebo není poškozený s výší přiznané náhrady spokojen, je třeba uplatnit nárok na náhradu nemajetkové újmy v soudním řízení

Adhezní řízení

Adhezní řízení je součástí trestního řízení, v jehož rámci je řešeno odškodnění poškozených a rozhodováno o povinnosti viníka dopravní nehody k náhradě způsobených škod a újem. V případě účasti na vlastním jednáním nezaviněné dopravní nehodě se může …..

Újma vzniklá při běžném občanském životě

Odškodnění úrazů vzniklých při činnostech spadajících do běžného občanského života, např. při sportovní činnosti, při cyklistice, při napadení zvířetem, újmy související s držbou budovy, bytu nebo stavby apod. Nároky na náhradu škody a újmy, které poškozeným …..

OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ