Nároky a základní informace ohledně odškodnění při pracovních úrazech

Odškodnění úrazů vzniklých při výkonu práce pro zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nárok na náhradu újmy na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se zaměstnavatel odpovědnosti za újmu zcela nezprostí.

BOLESTNÉ
Bolestné představuje finanční odškodnění za bolesti způsobené poškozením zdraví, jeho léčením nebo odstraňováním následků /zlomeniny, odřeniny, zhmožděniny, vykloubení, otřes mozku…/. Každému jednotlivému bolestivému zranění odpovídá konkrétní finanční náhrada, jejíž výši stanoví praktický lékař, odborný ošetřující lékař, příp. znalec z oboru zdravotnictví. Pro pracovněprávní náhrady se při stanovení výše vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ
Ztížení společenského uplatnění představuje finanční odškodnění za poškození zdraví, které je trvalé a které se nepříznivě projevuje ve funkčních a pohybových schopnostech poškozeného. Trvalé poškozené zdraví se zjišťuje zpravidla jeden rok od úrazu. Výši odškodnění stanoví dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání praktický lékař, odborný ošetřující lékař, příp. znalec z oboru zdravotnictví. Nepředstavuje-li základní výše odškodnění s ohledem na okolnosti věci dostatečnou náhradu, je možné se domáhat jejího přiměřeného zvýšení prostřednictvím soudního řízení.
ZTRÁTA NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti představuj rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a nemocenskými dávkami.
ZTRÁTA NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO PŘI INVALIDITĚ
Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a poúrazovým výdělkem s připočtením případného invalidního důchodu.
VĚCNÁ ŠKODA
Věcná škoda představuje náhradu za zničené či poškozené věci při pracovním úrazu.
NÁKLADY SPOJENÉ S LÉČENÍM
Náklady spojené s léčením představují výdaje, které poškozený vynaložil na zlepšení nebo udržení svého zdravotního stavu po úrazu, např. náklady na cesty spojené s dopravou poškozeného do zdravotnických či rehabilitačních zařízení, náklady na cesty rodinných příslušníků za účelem vykonání návštěv poškozeného ve zdravotnických či rehabilitačních zařízeních, výdaje na léky, zdravotnické a rehabilitační pomůcky, náklady na bezbariérové úpravy bytu, náklady spojené s hospitalizací ve zdravotnických či rehabilitačních zařízeních, náklady na předepsané dietní stravování, náklady na pečovatelku a náklady na nezbytnou péči poskytovanou rodinnými příslušníky poškozeného.
NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY SEKUNDÁRNÍCH POŠKOZENÝCH
Náhrada nemajetkové újmy sekundárních poškozených představuje odškodnění nemajetkové újmy zákonem vymezených nejbližších rodinných příslušníků v případě úmrtí pracovním úrazem osoby jim blízké. Nepředstavuje-li základní výše odškodnění s ohledem na okolnosti věci dostatečnou náhradu, je možné se domáhat jejího přiměřeného zvýšení prostřednictvím soudního řízení. Od 1. 1. 2021 zavádí zákoník práce náhradu nemajetkové újmy sekundárních poškozených i v případě zvlášť závažného poškození zdraví pracovním úrazem osoby jim blízké.
NÁHRADA NÁKLADŮ NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých představuje odškodnění újmy vzniklé v souvislosti se ztrátou živitele rodiny. Okruh oprávněných osob a způsob výpočtu náhrady stanoví zákoník práce.
NÁKLADY POHŘBU
Náhrada nákladů pohřbu představuje odškodnění přiměřených nákladů vynaložených v souvislosti s vypravení pohřbu, zřízením pomníku, smuteční hostinou, ošacením na pohřeb či cestovními výlohami, a to nad rámec částky pokryté dávkou pohřebného. Rozsah jednotlivých náhrad vymezuje zákoník práce.

OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ

POTŘEBUJETE KONZULTACI ?

Kontaktujte nás

JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

Tel.: 257 322 674
Mobil: 602 309 320,  724 759 174