Újma vzniklá při běžném občanském životě
Odškodnění úrazů vzniklých při činnostech spadajících do běžného občanského života, např. při sportovní činnosti, při cyklistice, při napadení zvířetem, újmy související s držbou budovy, bytu nebo stavby apod. Nároky na náhradu škody a újmy, které poškozeným vznikly při činnostech spadajících pod běžný občanský život, mohou být nahrazeny z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, má-li takové pojištění odpovědná osoba sjednáno.

Rozsah nároků je totožný s nároky uvedenými v záložce „Dopravní nehody“

OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ

POTŘEBUJETE KONZULTACI ?

Kontaktujte nás

JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

Tel.: 257 322 674
Mobil: 602 309 320,  724 759 174