Nároky a základní informace ohledně odškodnění při služebních úrazech

Odškodnění úrazů vzniklých při plnění služebních úkolů příslušníků bezpečnostních sborů /Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, GIBS, BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace/ a vojáků z povolání. O výši odškodnění rozhoduje služební orgán, příp. odvolací orgán, a to dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. V případě nesouhlasu poškozeného s rozhodnutím služebních orgánů o výši odškodnění přezkoumává rozhodnutí služebních orgánů soud v režimu správního soudnictví.

BOLESTNÉ
Bolestné představuje finanční odškodnění za bolesti způsobené poškozením zdraví, jeho léčením nebo odstraňováním následků /zlomeniny, odřeniny, zhmožděniny, vykloubení, otřes mozku…/. U příslušníků bezpečnostních sborů se při stanovení bolestného postupuje dle vyhl. č. 277/2015 Sb,. o postupu při určování výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů. U vojáků z povolání se při stanovení bolestného postupuje dle vyhl. č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků.
ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ
Ztížení společenského uplatnění představuje finanční odškodnění za poškození zdraví, které je trvalé a které se nepříznivě projevuje ve funkčních a pohybových schopnostech poškozeného. Trvalé poškozené zdraví se zjišťuje zpravidla jeden rok od úrazu. U příslušníků bezpečnostních sborů se při stanovení ztížení společenského uplatnění postupuje dle vyhl. č. 277/2015 Sb,. o postupu při určování výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů. U vojáků z povolání se při stanovení ztížení společenského uplatnění postupuje dle vyhl. č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků.
NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA SLUŽEBNÍM PŘÍJMU PO DOBU NESCHOPNOSTI KE SLUŽBĚ
Ztráta na služebním příjmu po dobu neschopnosti ke službě představuje rozdíl mezi průměrným služebním příjmem před vznikem škody a nemocenským.
NÁHRADA ZA ZTRÁTU NA SLUŽEBNÍM PŘÍJMU PO SKONČENÍ NESCHOPNOSTI KE SLUŽBĚ
Ztráta na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě u příslušníků bezpečnostních sborů představuje rozdíl mezi průměrným služebním příjmem před vznikem škody a služebním příjmem nebo jiným výdělkem dosahovaným po služebním úrazu, příp. invalidním důchodem poskytovaným z téhož důvodu nebo podporou v nezaměstnanosti. U vojáků z povolání představuje náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při uznání invalidity rozdíl mezi jeho průměrným služebním platem před vznikem škody, nejvýše však ve výši dvacetinásobku minimální mzdy, a příjmem po služebním úrazu s připočtením příp. invalidního důchodu, který se poskytuje z téhož důvodu.
JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ
Jednorázové odškodnění náleží příslušníkovi bezpečnostních sborů, jehož služební poměr skončil z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby následkem služebního úrazu. Částku jednorázového odškodnění pro příslušníky bezpečnostních sborů či vojáků z povolání stanoví příslušný zákon.
NÁKLADY SPOJENÉ S LÉČENÍM
Náklady spojené s léčením představují výdaje, které poškozený vynaložil na zlepšení nebo udržení svého zdravotního stavu po úrazu, např. náklady na cesty spojené s dopravou poškozeného do zdravotnických či rehabilitačních zařízení, náklady na cesty rodinných příslušníků za účelem vykonání návštěv poškozeného ve zdravotnických či rehabilitačních zařízeních, výdaje na léky, zdravotnické a rehabilitační pomůcky, náklady na bezbariérové úpravy bytu, náklady spojené s hospitalizací ve zdravotnických či rehabilitačních zařízeních, náklady na předepsané dietní stravování, náklady na pečovatelku a náklady na nezbytnou péči poskytovanou rodinnými příslušníky poškozeného.
VĚCNÁ ŠKODA
Věcná škoda představuje náhradu za zničené či poškozené věci při služebním úrazu.
NÁKLADY POHŘBU
Náhrada nákladů pohřbu představuje odškodnění přiměřených nákladů vynaložených v souvislosti s vypravení pohřbu, zřízením pomníku, smuteční hostinou, ošacením na pohřeb či cestovními výlohami, a to nad rámec částky pokryté dávkou pohřebného. Rozsah jednotlivých náhrad vymezují příslušné zákony.
NÁHRADA NÁKLADŮ NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých představuje odškodnění újmy vzniklé v souvislosti se ztrátou živitele rodiny při služebním úrazu.
JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ POZŮSTALÝCH
Jednorázové odškodnění pozůstalých představuje náhradu nemajetkové újmy vymezených nejbližších rodinných příslušníků v případě úmrtí osoby jim blízké v souvislosti se služebním úrazem. U příslušníků bezpečnostních sborů činí odškodnění manželů a nezaopatřených dětí částku 400.000,- Kč. Odškodnění rodičů, pokud žili se zemřelým ve společné domácnosti, činí 240.000,- Kč. Každoročně se částka poměrně upravuje dle nárůstu průměrné měsíční mzdy fyzických osob. U vojáků z povolání odpovídá výše jednorázového odškodnění pozůstalých třicetinásobku minimální mzdy. V zákonem vymezených případech náleží pozůstalým též jednorázové mimořádné odškodnění.

OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ

Potřebujete konzultaci ?

Kontaktujte nás

JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

Tel.: 257 322 674
Mobil: 602 309 320,  724 759 174