Nároky a odškodnění při pochybení lékařů při poskytování péče

Odškodnění poškození zdraví k němuž došlo při poskytování zdravotní péče za předpokladu, že postup zdravotnických pracovníků nebyl v souladu s poznatky lékařské vědy a pravidly příslušného oboru. Povinnosti poskytovatele zdravotnických služeb upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Dojde-li k poškození zdraví při poskytování zdravotní péče v rozporu se zákonem, vzniká poškozenému pacientovi právo na náhradu způsobené újmy. Odpovědnost poskytovatele však není odpovědností za výsledek, ale za porušení právní povinnosti. V praxi dochází často k vážným poškozením zdraví v průběhu poskytování zdravotní péče při porodu, při operačních či jiných invazivních výkonech.

BOLESTNÉ
Bolestné představuje finanční odškodnění za bolesti způsobené poškozením zdraví, jeho léčením nebo odstraňováním následků /zlomeniny, odřeniny, zhmožděniny, vykloubení, otřes mozku…/. Každému jednotlivému bolestivému zranění odpovídá konkrétní finanční náhrada, jejíž výši stanoví odborný ošetřující lékař nebo znalec z oboru zdravotnictví. Pro občanskoprávní náhrady se při stanovení výše vychází z Metodiky Nejvyššího soudu ČR.
ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ
Ztížení společenského uplatnění představuje finanční odškodnění za poškození zdraví, které je trvalé a které se nepříznivě projevuje ve funkčních a pohybových schopnostech poškozeného. Trvalé poškozené zdraví se zjišťuje zpravidla jeden rok od úrazu. Výši odškodnění stanoví dle Metodiky Nejvyššího soudu ČR znalec z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.
ZTRÁTA NA VÝDĚLKU PO DOBU PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti představuj rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a nemocenskými dávkami. Nárok na náhradu má jak poškozený zaměstnanec v pracovním nebo obdobném poměru, tak i osoba samostatně výdělečně činná.
ZTRÁTA NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO PŘI INVALIDITĚ
Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a poúrazovým výdělkem s připočtením případného invalidního důchodu.
VĚCNÁ ŠKODA
Věcná škoda představuje náhradu na opravu poškozeného vozidla a náhradu za zničené či poškozené věci, které měl poškozený na sobě či při sobě.
NÁKLADY SPOJENÉ S LÉČENÍM
Náklady spojené s léčením představují výdaje, které poškozený vynaložil na zlepšení nebo udržení svého zdravotního stavu po úrazu, např. náklady na cesty spojené s dopravou poškozeného do zdravotnických či rehabilitačních zařízení, náklady na cesty rodinných příslušníků za účelem vykonání návštěv poškozeného ve zdravotnických či rehabilitačních zařízeních, výdaje na léky, zdravotnické a rehabilitační pomůcky, náklady na bezbariérové úpravy bytu, náklady spojené s hospitalizací ve zdravotnických či rehabilitačních zařízeních, náklady na předepsané dietní stravování, náklady na pečovatelku a náklady na nezbytnou péči poskytovanou rodinnými příslušníky poškozeného.
DALŠÍ NEMAJETKOVÁ ÚJMA
Další nemajetková újma představuje odškodnění za ztrátu jedinečných okamžiků, významných očekávaných událostí či ztrátu jedinečných očekávaných aktivit v životě poškozeného. Jedná se o speciální kategorii odškodnění umožňující vystihnout variabilitu soukromého života a životních situací spojených s poškozením zdraví. Tento nárok se vždy posuzuje v závislosti na jedinečných okolnostech konkrétního případu.
NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY SEKUNDÁRNÍCH POŠKOZENÝCH
Náhrada nemajetkové újmy sekundárních poškozených představuje odškodnění nemajetkové újmy zákonem vymezených nejbližších rodinných příslušníků v případě úmrtí osoby jim blízké při pracovním úrazu. Nepředstavuje-li základní výše odškodnění s ohledem na okolnosti věci dostatečnou náhradu, je možné se domáhat jejího přiměřeného zvýšení prostřednictvím soudního řízení. Od 1. 1. 2021 zavádí zákoník práce náhradu nemajetkové újmy sekundárních poškozených i v případě, že osoba jim blízká utrpí při pracovním úrazu zvlášť závažné poškození zdraví.
NÁHRADA NÁKLADŮ NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých představuje odškodnění újmy vzniklé v souvislosti se ztrátou živitele rodiny.
NÁKLADY POHŘBU
Náhrada nákladů pohřbu představuje odškodnění přiměřených nákladů vynaložených v souvislosti s vypravením pohřbu, zřízením pomníku, smuteční hostinou, ošacením na pohřeb či cestovními výlohami, a to nad rámec částky pokryté dávkou pohřebného.

OSOBNÍ ČI TELEFONICKÁ KONZULTACE JE VŽDY BEZPLATNÁ

POTŘEBUJETE KONZULTACI ?

Kontaktujte nás

JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

Tel.: 257 322 674
Mobil: 602 309 320,  724 759 174