Dopravní nehody - odškodnění


Nároky a základní informace ohledně odškodnění při těžkých úrazech

Odškodnění úrazů z dopravních nehod

Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec).


Odškodnění pracovního úrazu

Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se zaměstnavatel odpovědnosti za škodu zcela nezprostí. Plněním pracovních úkolů se rozumí výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.


Těžkými úrazy jsou zejména úrazy vedoucí ke ztrátě končetin či jejich ochrnutí (paraparéza, paraplegie, kvadruparéza, kvadruplegie).


Nároky z titulu odškodnění:

Věcná škoda
– zničené či poškozené věci při úrazu

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením – výdaje, které poškozený vynaložil na zlepšení zdravotního stavu, náklady na ošetřovatelku nebo na výpomoc třetí osoby v domácnosti, cestovné rodinných příslušníků do zdravotnických či rehabilitačních zařízení, výdaje na léky, zdravotní pomůcky, náklady na bezbariérovou přestavbu, apod.

Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti – rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a nemocenskými dávkami

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě – rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného invalidního důchodu

Bolestné– finanční odškodnění za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením nebo odstraňováním jeho následků. Bolesti tedy mohou vzniknout při samotném zranění, při jeho léčení nebo odstraňování následků. 

Ztížení společenského uplatnění (ZSU) – nepříznivé důsledky úrazu pro životní úkony poškozeného, pro uspokojení jeho životních a společenských potřeb nebo pro plnění společenských úkolů  – finanční odškodnění těchto nepříznivých důsledků úrazu se v praxi zjišťuje zpravidla jeden rok od úrazu. Jde o omezení nebo ztrátu možnosti výkonu povolání, účasti na společenském a životním uplatnění. Způsob hodnocení ztížení společenského uplatnění je rozdílný pro pracovní úraz a pro jiná zranění (dopravní nehody, poškození zdraví v nemocnici a jiné). Pro pracovně právní účely se při hodnocení poškození zdraví postupuje dle nař. vl.č. 276/2015 Sb., pro občanskoprávní účely podle Metodiky NS ČR (Metodika k náhradě nejetkové újmy na zdraví). K vymožení odškodnění za ZSU u těžkých zranění je vhodné se obrátit na soud. 

Z důvodu běhu promlčecí doby je třeba částečně či zcela nezaplacené nároky včas uplatnit u soudu.

JUDr. Zuzana Špitálská
Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

Tel/fax.: 257 322 674
Mobil: 602 309 320
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje

Advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Špitálská

Plzeňská 4
150 00 Praha 5

Tel./fax: 257 322 674
Mobil: 602 309 320
E-mail: zuzana.spitalska@akandel.cz
E-mail: zuzana.spitalska@akspitalska.cz


Naše specializace: